รับส่งข้อมูล

ห้องที่1 ฝ่ายบริหาร
ห้องที่2 ฝ่ายยุทธศาสตร์
ห้องที่3 ฝ่ายอนามัย
ห้องที่4 ฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ
ห้องที่5 ฝ่ายสุขภาพจิต
ห้องที่6 ฝ่ายสนับสนุนบริการ
ห้องที่7 แบบฟอร์ม รายงาน
ห้องที่8 รายงาน506
ห้องที่9 รายงาน21แฟ้ม
ห้องที่10รายงานเดือน
ห้องที่11รายงานประกันสังคม
ห้องที่12รายงานการเงิน
ห้องที่13โปรแกรม update
ห้องที่14วาระการประชุม
ห้องที่15ผลงานPap smear
ห้องที่16ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
ห้องที่17ฝ่ายโรคไม่ติดต่อ
ห้องที่18ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
ห้องที่19ฝ่ายแพทย์แผนไทย
ห้องที่20ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ห้องที่21ห้องทันตสาธารณสุข
ห้องที่22ห้องชันสูตร(LAB)
ห้องที่23ห้องสาธารณะ
ห้องที่24รวมคำสั่ง

  รพ.สต.โซนที่ 1
 

รพ.สต.หนองเมือง
รพ.สต.หนองแสง
รพ.สต.สร้างมิ่ง
รพ.สต.บัวยาง
รพ.สต.หนองหลัก
รพ.สต.ขมิ้น


  รพ.สต.โซนที่ 2
รพ.สต.หนองขุ่น
รพ.สต.ผักระย่า
รพ.สต.หนองสองห้อง
รพ.สต.แสงไผ่
รพ.สต.ทุ่งมณี
รพ.สต.ไผ่ใหญ่
  รพ.สต.โซนที่ 3
รพ.สต.หนองฮาง
รพ.สต.หนองเหล่า
รพ.สต.โพนแพง
รพ.สต.ดอนแดงใหญ่
รพ.สต.หนองไข่นก
ศสช.ม่วงสามสิบ
 รพ.สต.โซนที่ 4

รพ.สต.พระโรจน์
รพ.สต.น้ำคำแดง
รพ.สต.โนนขวาว

รพ.สต.ยางสักกระโพหลุ่ม
รพ.สต.นาดี
รพ.สต.ยางเครือ

 

 

รายชื่อหน่วยงาน
การขอนุมัติตามแผน
สถานะเงินบำรุง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
เครือข่ายบริการสาธารณสุข โซนที่ 1
รพ.สต.หนองเมือง
รพ.สต.หนองแสง
รพ.สต.สร้างมิ่ง
รพ.สต.บัวยาง
รพ.สต.หนองหลัก
รพ.สต.ขมิ้น
เครือข่ายบริการสาธารณสุข โซนที่ 2
รพ.สต.หนองขุ่น
รพ.สต.ผักระย่า
รพ.สต.หนองสองห้อง
รพ.สต.แสงไผ่
รพ.สต.ทุ่งมณี
รพ.สต.ไผ่ใหญ่
เครือข่ายบริการสาธารณสุข โซนที่ 3
รพ.สต.หนองฮาง
รพ.สต.หนองเหล่า
รพ.สต.โพนแพง
รพ.สต.ดอนแดงใหญ่
รพ.สต.หนองไข่นก
ศสช.ม่วงสามสิบ
เครือข่ายบริการสาธารณสุข โซนที่ 4
รพ.สต.พระโรจน์
รพ.สต.น้ำคำแดง
รพ.สต.โนนขวาว
รพ.สต.ยางสักกระโพหลุ่ม
รพ.สต.นาดี
รพ.สต.ยางเครือ
 
สถานะเงินบำรุง  

มีเงินบำรุง ไม่รวมเงินรับฝากทุกประเภทและลูกหนี้เงินยืมบำรุง สามารถจ่าย Fixcost ได้ มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป

มีเงินบำรุง ไม่รวมเงินรับฝากทุกประเภทและลูกหนี้เงินยืมบำรุง สามารถจ่าย Fixcost ได้ 2-3 เดือน
มีเงินบำรุง ไม่รวมเงินรับฝากทุกประเภทและลูกหนี้เงินยืมบำรุง สามารถจ่าย Fixcost ได้ น้อยกว่า 1 เดือน
การส่งขออนุมัติแผนเงินบำรุง
ส่งภายในวันที่ 7 ของเดือน
ส่งหลังวันที่ 7 ของเดือน
ไม่ส่งการขออนุมัติการเงิน
ที่มา : สถานะเงินบำรุงจากบันทึกขอความเห็นชอบและอนุมัติเงินบำรุงประจำเดือน
ติดต่อศูนย์ข้อมูล
081-2827642
นายธนศักดิ์ ธงศรี
ประธานศุนย์เฝ้าระวัง
081-7300264
นายกิตติพงษ์ เสนาะพิณ
ผู้รับผิดชอบงาน
081-8162717
นางสุพิศ กี่ประเสริฐพงษ์
ผู้รับผิดชอบงาน
045-489109 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

ท่านมีข้อแนะนำประการใดให้ติดต่อ webmaster ได้ที่ mail   mailto:kerdme@hotmail.com หรือ 089-5829544 หรือเข้าเยี่ยมชมที่นี้  สมุดเยี่ยมชม


------------------------------------------------ ขอบคุณที่ท่านเยี่ยมชม------------------------------------
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 4.81 วินาที