องค์กรคุณธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

นายสมัย พูลทอง (โทร 089-8456009)
สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
นายธนศักดิ์ ธงศรี (โทร 081-2827642)
ผช.สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ


โครงสร้างองค์กร
 ผังโครงสร้าง
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่
ระบบงานเครือข่ายม่วงสามสิบ
ระบบสารบัญ


 


นโยบายองค์กรคุณธรรม

**คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเครื่อข่าย
ชมรมจริยธรรม คลิ้กที่นี้ครับ
**แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมชมรมจริยธรรม
คลิ้กที่นี้ครับ
 


 

 
ระบบตรวจสอบข้อมูล
เว็บไซด์องค์กรคุณธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
ติดต่อ MAIL : ubon00322@gmail.com หรือโทร 045-489-033