Header image

“รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม"


line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ยินดีต้อนสู่...โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสงไผ

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสงไผ่ เป็นสถานบริการที่มีมาตรฐานด้านบริการ วิชาการ บริหารจัดการ โดยการประสานงานกับชุมชน และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีของประชาชน และมุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ
1. พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานการบริการวิชาการและการบริหาร
2. ประสานงานกับชุมชนเพื่อสร้างสุขภาพป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพ
3. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลทั่วไป
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสงไผ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่ ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ 17 กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลม่วงสามสิบ 18 กิโลเมตร พื้นที่อาณาเขตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสงไผ่ จำนวน 1 ไร่ ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ 6 หมู่ จำนวน 600 หลังคาเรือน (ตำบลไผ่ใหญ่ มี 12 หมู่บ้าน อยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ใหญ่ 6 หมู่บ้าน) ดังนี้

  1. หมู่ 3 บ้านแสงไผ่
  2. หมู่ 4 บ้านโนนรังใหญ่
  3. หมู่ 5 บ้านหนองมะทอ
  4. หมู่ 7 บ้านเหล่าสูง
  5. หมู่ 11 บ้านโนนรังใหญ่
  6. หมู่ 12 บ้านแสงไผ่
 
 

 

 

แผนที่พอสังเขป