นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
นายธีระวัฒน์ วีระพันธ์
ผช.สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ


โครงสร้างองค์กร
 ผังโครงสร้าง
 คำสั่งมอบหมายหน้าที่
ระบบงานเครือข่ายม่วงสามสิบ
ระบบสารบัญ


พยากรณ์อากาศวันนี้


อัตลักษณ์ขององค์กร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ

ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ
ประกาศ/นโยบาย
 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560

สื่อ/หนังสั้น/วิดีทัศน์
เว็บไซต์ศูนย์ธรรมาภิบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
สสอ.ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
โทร 045-489-033