สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ  
 
  คลังข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลทั่วไป
  -
แผนที่
  -สถานภาพทั่วไปและอนาณาเขต
  -ข้อมูลประชากร
ข้อมูลทรัพยากร
  -บุคลากร สถานบริการ
ข้อมูลสถานะสุขภาพ
  -อัตราการป่วย
  -อัตราการเพิ่ม
  -โรคที่ต้องเฝ้าระวัง
ข้อมูลระบบบริหาร
  -fix cost
  -สถานะการเงิน
ผลการดำเนินงานตามโครงการ
โครงการเน้นหนัก 8 โครงการ
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ
ผลงานเด่น
ปัญหาอุปสรรค์
  โครงสร้างด้านสาธารณสุข
Coolบุคลากร
Money mouthโครงสร้างอาคาร
Yellภาพกิจกรรม
  รับส่งข้อมูล  ตรวจสอบข้อมูล
provis_ubon
ข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ระบบตรวจสอบข้อมูล18แฟ้ม  
ส่งข้อมูล 4 แฟ้ม
  รพ.สต. โซนที่ 1

รพ.สต.หนองเมือง
รพ.สต.หนองแสง
รพ.สต.สร้างมิ่ง
รพ.สต.บัวยาง
รพ.สต.หนองหลัก
รพ.สต.ขมิ้น

  รพ.สต. โซนที่ 2
รพ.สต.หนอง ขุ่น
รพ.สต.ผักระย่า
รพ.สต.หนองสองห้อง
รพ.สต.แสงไผ่
รพ.สต.ทุ่งมณี
รพ.สต.ไผ่ใหญ่
  รพ.สต. โซนที่ 3
รพ.สต.หนอง ฮาง
รพ.สต.หนองเหล่า
รพ.สต.โพนแพง
รพ.สต.ดอนแดงใหญ่
รพ.สต.หนองไข่นก
ศสช.ม่วงสามสิบ
  รพ.สต. โซนที่ 4
รพ.สต.พระโรจน์
รพ.สต.น้ำคำแดง
รพ.สต.โนนขวาว

รพ.สต.ยางสักกระโพหลุ่ม
รพ.สต.นาดี
รพ.สต.ยางเครือ
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
   
 
 
นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
 
 

 
   
นายธีระวัฒน์ วีระพันธ์
ผช.สาธารณสุขอำเภอ
   
นางศิริลักษณ์ แข็งเขตการณ์
ส่งเสริมสุขภาพ
นายกิตติพงษ์ เสนาะพิณ
ยุทธศาสตร์

นางสุพิศ กี่ประเสริฐพงศ์
บริหาร

นายสุริยา ศรีลาศักดิ์
ควบคุมโรคติดต่อ

น.ส.ธัญญารัตน์ กางแก้ว
สาธารณสุขมูลฐาน
 
น.ส.วันดี โสดาดวง
สุขภาพจิต

น.ส.จีรวรรณ หาดคำ
พัฒนาทรัพยากร


น.ส.ละอองศรี สถาพร
ธุระการ

พนักงานทั่วไป
         

 

ท่านมีข้อแนะนำประการใดให้ติดต่อ webmaster ได้ที่ mail   mailto:gme00970@gmail.com หรือ 0895829544 หรือเข้าเยี่ยมชมที่นี้  สมุดเยี่ยมชม

---------------------------------------------- ขอบคุณที่ท่านเยี่ยมชม------------------------------------