สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ  
 
  คลังข้อมูลด้านสาธารณสุข
ข้อมูลทั่วไป
  -
แผนที่
  -สถานภาพทั่วไปและอนาณาเขต
  -ข้อมูลประชากร
ข้อมูลทรัพยากร
  -บุคลากร สถานบริการ
ข้อมูลสถานะสุขภาพ
  -อัตราการป่วย
  -อัตราการเพิ่ม
  -โรคที่ต้องเฝ้าระวัง
ข้อมูลระบบบริหาร
  -fix cost
  -สถานะการเงิน
ผลการดำเนินงานตามโครงการ
โครงการเน้นหนัก 8 โครงการ
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ
ผลงานเด่น
ปัญหาอุปสรรค์
  โครงสร้างด้านสาธารณสุข
Coolบุคลากร
Money mouthโครงสร้างอาคาร
Yellภาพกิจกรรม
  รับส่งข้อมูล
โปรดส่งงานให้ตรงห้องด้วย
ห้องที่1 ฝ่าย บริหาร
ห้องที่2 ฝ่าย ยุทธศาสตร์
ห้องที่3 ฝ่ายอนามัย
ห้องที่4 ฝ่าย ควบคุมโรคติดต่อ
ห้องที่5 ฝ่าย สุขภาพจิต 
ห้องที่6 ฝ่าย สนับสนุนบริการ
ห้องที่7 รวม แบบฟอร์ม รายงาน
ห้องที่8 รายงาน506
ห้องที่9 รายงาน21แฟ้ม
ห้องที่10รายงาน เดือน
ห้องที่11รายงาน ประกันสังคม
ห้องที่12รายงาน การเงิน 
ห้องที่13โปรแกรม และตัวupdate 
ห้องที่14ผล การตรวจสุขภาพ
ห้องที่15ผล งานPap smear
ห้องที่16ฝ่าย พัฒนาบุคลากร
ห้องที่17ฝ่ายโรคไม่ ติดต่อ
ห้องที่18ฝ่าย ส่งเสริมสุขภาพ
ห้องที่19ฝ่าย แพทย์แผนไทย
ห้องที่20ฝ่าย เภสัชกรรม 
ห้องที่21ห้อง ทันตสาธารณสุข
ห้องที่22ห้อง ชันสูตร(LAB)
ห้องที่23ห้อง สาธารณะ


  ตรวจสอบข้อมูล
provis_ubon
ข้อมูลสุขภาพระดับปฐมภูมิ
ระบบตรวจสอบข้อมูล18แฟ้ม  
ส่งข้อมูล 4 แฟ้ม
  รพ.สต. โซนที่ 1

รพ.สต.หนองเมือง
รพ.สต.หนองแสง
รพ.สต.สร้างมิ่ง
รพ.สต.บัวยาง
รพ.สต.หนองหลัก
รพ.สต.ขมิ้น

  รพ.สต. โซนที่ 2
รพ.สต.หนอง ขุ่น
รพ.สต.ผักระย่า
รพ.สต.หนองสองห้อง
รพ.สต.แสงไผ่
รพ.สต.ทุ่งมณี
รพ.สต.ไผ่ใหญ่
  รพ.สต. โซนที่ 3
รพ.สต.หนอง ฮาง
รพ.สต.หนองเหล่า
รพ.สต.โพนแพง
รพ.สต.ดอนแดงใหญ่
รพ.สต.หนองไข่นก
ศสช.ม่วงสามสิบ
  รพ.สต. โซนที่ 4
รพ.สต.พระโรจน์
รพ.สต.น้ำคำแดง
รพ.สต.โนนขวาว

รพ.สต.ยางสักกระโพหลุ่ม
รพ.สต.นาดี
รพ.สต.ยางเครือ
 
 
 
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
   
 
 
นายสมัย พูลทอง
สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ
 
 

 
   
นายธีระวัฒน์ วีระพันธ์
ผช.สาธารณสุขอำเภอ
   
นางศิริลักษณ์ แข็งเขตการณ์
ส่งเสริมสุขภาพ
นายกิตติพงษ์ เสนาะพิณ
ยุทธศาสตร์

นางสุพิศ กี่ประเสริฐพงศ์
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นายสุริยา ศรีลาศักดิ์
ควบคุมโรคติดต่อ

น.ส.ธัญญารัตน์ กางแก้ว
สาธารณสุขมูลฐาน
 
น.ส.วันดี โสดาดวง
สุขภาพจิต

น.ส.จีรวรรณ หาดคำ
พัฒนาทรัพยากร


น.ส.ละอองศรี สถาพร
ธุระการ

พนักงานทั่วไป
         

 

ท่านมีข้อแนะนำประการใดให้ติดต่อ webmaster ได้ที่ mail   mailto:gme00970@gmail.com หรือ 0895829544 หรือเข้าเยี่ยมชมที่นี้  สมุดเยี่ยมชม

---------------------------------------------- ขอบคุณที่ท่านเยี่ยมชม------------------------------------